سناریو و الگوی تدریس

مطالعه در تاریخ تعلیم و تربیت نشان می دهد که در طول حیات بشر و قرون و اعصار گذشته ، روشهای تدریس گوناگونی عرضه شده و برای یاد دادن معارف بشری و انتقال میراث فرهنگی به نسلهای آینده به کار گرفته شده اند و در طول تاریخ این روشها به مثابه ابزار و وسیله ای به منظور نیل به هدفهای مورد نظر نظام در خدمت مربیان قرارگرفته اند.

امروزه سناریو و الگوی تدریس نوین خوب به مفهوم یاری به خوب یاد گرفتن دانش آموزان است و روش های مختلف فعال تدریس ، ابزار مفیدی برای ایجاد یادگیری معنا دار در دانش آموزان به شمار می روند .

الگوی تدریس فعال

سناریو و الگوی تدریس فعال موجب می شود که دانش آموزان و معلمان بتوانند در خویش ذخایری از راهبردهای کسب مهارتها را توسعه دهند . به علاوه ، روش سناریو و الگوی تدریس فعال به دانش آموزان در رشد و توسعه ی خود به عنوان یک فرد و افزایش توان تفکر خلاق و ساختن مهارتها و تعهدات اجتماعی کمک می کنند و باعث خودآموزی ، خودسازی و خود کنترلی دانش آموزان و معلمان می شوند .

کتاب سناریو و الگوی تدریس

در این رابطه نویسندگان کتاب سناریو و الگوی تدریس یعنی بروس جویس مارشاویل و امیلی کالهون در سال ۲۰۰۴ میلادی با چاپ هفتم این کتاب ، اثر خود را با این فکر که ابزاری مناسب برای افزایش توانایی یادگیری به دانش آموزان بدهند ، آغاز کردند . به اعتقاد آنان کسانی که خوب یاد می گیرند می دانند چگونه از دامنه ی وسیع شرایط و امکانات یادگیری ، از مطالعات و سخنرانی ها ، از گردآوری و تحلیل اطلاعات ، از مفهوم سازی و نظریه پردازی و از همکاری با یکدیگر استفاده کرده و بر اندوخته ی راهبردهای خود برای کسب آموزش و پرورش بیفزایند .

سناریو و الگوی تدریس از دیدگاه نویسنده های آن

به نظر نویسندگان سناریو و الگوی تدریس ، طرح یا نقشه ای است که می توان برای تنظیم تدریس چهره به چهره در کلاسهای درس یا در حالت آموزش فردی به کار برد . به علاوه ، سناریو و الگوی تدریس برای استفاده از راهبردها و روشهایی تدوین یافته اند که به دانش آموزان کمک کنند تا به عنوان افراد رشد یابند ، بر توانایی تفکر روشن و اندیشمندانه ی خود بیافزایند و مهارتها و تعهدات اجتماعی خود را توسعه دهند . الگوهای تدریس نیز وعده ی افزایش یادگیری تحصیلی ، رشد اجتماعی و خودیابی دانش آموزان را به مراتب بالا تر از چیزی که هم اکنون در اغلب مدارس و کلاسهای معمول موجود است ، می دهد .