تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی  در سازمان های آموزشی

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی  در سازمان های آموزشی، در مقایسه با سایر سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که آموزش و پرورش ، فرآیندی غیر قابل کنترل و ارزشیابی از آن ، کار بسیار مشکل و ظریفی است. به عبارت دیگر تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی سازمان آموزشی، مکانی است که اهداف نظام آموزشی در آن محقّق می شود و چگونگی دستیابی به این اهداف به طور مستقیم از ماهیت سنجش و ارزشیابی تاثیر می پذیرد، لازم است کارکنان آموزشی مدارس به ویژه معلّمان و دبیران، نسبت به فراگیری و بکارگیری یافته های جدید در زمینه : روان شناسی یادگیری ، روش ها و فنون آموزشی، تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و اندازه گیری و سنجش اقدام نمایند و از دانش، توان فکری و عملی برای تربیت فراگیران ژرف اندیش و برخوردار از بینش استفاده نمایند. بدیهی است، متولیان اداره نظام آموزشی نیز وظیفه دارند که برنامه ها و تسهیلات لازم را در این زمینه، منطبق با اهداف و راهکارهای ارائه شده در سند تحوّل بنیادین و سایر اسناد بالادستی، طراحی نموده و فراهم آورند. مرکز سنجش آموزش  و پرورش با توجه به موارد مذکور و نیز بر اساس نتایج اجرای طرح نظارت جامع که ضرورت ارتقاء دانش و مهارت معلمان ، مدیران و سایر کارکنان آموزشی در حوزه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را محرز می سازد، در نظر دارد با اجرای طرح جشنواره تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی در حوزه سنجش و ارزشیابی، بستر مناسبی برای آشنایی، ترویج، اشاعه و استقرار روش های علمی و کاربردی سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در سراسر کشور فراهم آورد.

مستندان قانونی تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی

تدوین، تصویب و ابلاغ مفاد سند تحوّل بنیادین و قانون برنامه پنجم توسعه ، ماموریت و رسالت حوزه های مختلف دستگاه آموزش و پرورش و از جمله مرکز سنجش را بیش از گذشته تبیین نموده است. از مصادیق تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (آغازین تکوینی و پایانی) منطبق با آیین نامه ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

بند های آیین نامه

  • بند ۱۹ از فصل ۷ «استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی عمومی» را به عنوان یکی از اهداف عملیاتی سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش تعیین نموده و راهکارهای چهارگانه ی(۱-۱۹ الی ۴-۱۹ ) را برای تحقّق آن در نظر گرفته است.
  • بند ۳-۷ ماده ۱۹ از « اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تاکید بر ارزشیابی برای تحقق فرآیند یاددهی – یادگیری در کلیه دوره های تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه » و « استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی ، اصلاح و افزایش بهره وری» به عنوان اولویت های برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تحوّل بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور، یاد کرده است.
  • مصوبه ۷۱۳ جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تبیین اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، مواردی نظیر: جدایی ناپذیری ارزشیابی از فرآیند یاددهی- یادگیری، استفاده از نتایج ارزشیابی در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری و اصلاح برنامه ها، هماهنگی میان هدف ها با محتوا، روش های یاددهی- یادگیری و فرایند ارزشیابی و روش ها را با تاکید بر نوآوری و خلاقیت مدّ نظر قرار داده است.
  • مصوبات جلسات ۷۵۰ مورخ ۲۶/۴/۸۶ ، ۷۳۹ مورخ ۲۰/۵/۸۸ (در خصوص آیین نامه ی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره های ابتدایی و راهنمایی) و ۶۶۶ مورخ ۳/۸/۹۰ (ماده ۴۴ آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه) ضمن اشاره به انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از قبیل: آغازین ، تشخیصی ، تکوینی و پایانی، ضرورت تنوع و بهره گیری از روش های نوین و منعطف ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان را در فرایند یاددهی- یادگیری مورد تاکید قرار داده است.