زندگی پژوهی

زندگی پژوهی در سالهای گذشته در نظام آموزشی ما جایی نداشت و هیچ تحقیقی در این رابطه انجام نمیشد. ولی در سالهای اخیر این مقوله جایگاه بسیار معتبری را به خود اختصاص داده است. نظام آموزش و پرورش می کوشد این فرایند پژوهشی را ابتدا به صورت آزمایشی و سپس به صورت رسمی در کشور اجرا نماید. بدیهی است که در صورت پرداختن به مبحث زندگی پژوهی در آموزش و پرورش می توان این پژوهش عملی را در سایر ارگان های آموزشی مانند وزارت علوم نیز بسط و گسترش داد.

مراحل زندگی پژوهی

مراحل زندگی پژوهی مانند سایر تحقیقات آموزشی فرایندی اصولی و بر طبق اصول نگارشی و تحقیقاتی خاصی است. در زندگی پژوهی ابتدا می بایست به نقل داستان مخصوصا داستان های ایرانی و یا داستان هایی که فرهنگی شبیه فرهنگ کشور ما را دارند بررسی نموده و بعد از بررسی و نگارش داستان به طرح سوال از متن داستان پرداخته شود.بعد از بررسی سوالات نتایج اخلاقی را از متن زندگی پژوهی استخراج می کنیم که بتوانیم آنها را در زندگی روزمره به کار بندیم.