طراحی آموزشی

تحلیل و طراحی آموزشی . تدوین هدفهای کلی گر چه تا حدودی ماهیت و محدوده مطالب آموزشی را مشخص می سازد اما فعالیتهایی را که معلم باید انجام دهد و نوع واکنش هایی را که انتظار می رود دانش آموزان به هنگام تدریس از خود بروز دهند ، روشن نمی سازد . از این رو ، تحلیل آموزشی ضرورت می یابد تحلیل آموزشی در واقع جریانی است که در طی آن ، هدف کلی آموزشی به فعالیتهایی که دانش آموز باید انجام دهد یا معلومات و مهارتهایی که وی باید دارا باشد تا به هدف کلی برسد ، تجزیه می شود . اجزاء هدف کلی ، اصطلاحأ پاره فعالیت نامیده می شوند .

در این مرحله هر معلمی باید تلاش کند تا هر یک از فعالیتهای آموزشی را با توجه به ماهیت آن و شناختی که از دانش آموزان خود دارد ، به فعالیتهای جزئی تری تجزیه نماید . سپس تک تک آنها را در رابطه با هدف کلی آموزشی مورد بررسی قرار داده و آنها را که مناسب تشخیص می دهد به فهرست پاره فعالیتها بیفزاید. هدفهای جزئی در واقع تواناییها و مهارتهایی هستند که معلم انتظار دارد دانش آموزان در جریان آموزش ، به آنها برسند .با دورتر شدن از هدف کلی ، فعالیتها ساده تر می گردد . از این رو ، در امر تدریس ، معلم باید از مطالب ساده تر آغاز کرده و به تدریج به مطالب مشکل تر بپردازد .

تحلیل آموزشی

تبدیل هدفهای جزئی به هدفهای رفتاری . وقتی که تحلیل آموزشی انجام می پذیرد ، هدفهای جزئی تعیین می گردند . برای اینکه هدف ها به معلم کمک کنند تا از طرفی ، هم مواد آموزشی مناسب تهیه گردد و هم دانش آموزان کلاس را در رابطه با فعالیتهایی که قرار است انجام دهند ، راهنمایی کند، ضروری است که آنها را به صورت رفتاری در آورد . به علاوه ، ضرورت دارد شرایطی را که تحت آن ،رفتارهایی خاص می باید شکل بگیرد ، مشخص ساخته و سپس به قصد پی بردن به میزان حصول به اهداف ، آنها را ارزشیابی نماید . برای این منظور معلم می باید معیار یا سطح مطلوب و معینی را برای دستیابی به هدفهای خود در نظر گیرد ، تا چنانچه دانش آموز به آن معیار رسید ، بتواند به آن نمره قبولی بدهد .

۲.تحلیل آموزشی . تدوین هدفهای کلی گر چه تا حدودی ماهیت و محدوده مطالب آموزشی را مشخص می سازد اما فعالیتهایی را که معلم باید انجام دهد و نوع واکنش هایی را که انتظار می رود دانش آموزان به هنگام تدریس از خود بروز دهند ، روشن نمی سازد . از این رو ، تحلیل آموزشی ضرورت می یابد تحلیل آموزشی در واقع جریانی است که در طی آن ، هدف کلی آموزشی به فعالیتهایی که دانش آموز باید انجام دهد یا معلومات و مهارتهایی که وی باید دارا باشد تا به هدف کلی برسد ، تجزیه می شود . اجزاء هدف کلی ، اصطلاحأ پاره فعالیت نامیده می شوند .

معلمان جایگاه ویژه ای در طراحی آموزشی دارند

در این مرحله هر معلمی باید تلاش کند تا هر یک از فعالیتهای آموزشی را با توجه به ماهیت آن و شناختی که از دانش آموزان خود دارد ، به فعالیتهای جزئی تری تجزیه نماید . سپس تک تک آنها را در رابطه با هدف کلی آموزشی مورد بررسی قرار داده و آنها را که مناسب تشخیص می دهد به فهرست پاره فعالیتها بیفزاید. هدفهای جزئی در واقع تواناییها و مهارتهایی هستند که معلم انتظار دارد دانش آموزان در جریان آموزش ، به آنها برسند .با دورتر شدن از هدف کلی ، فعالیتها ساده تر می گردد . از این رو ، در امر تدریس ، معلم باید از مطالب ساده تر آغاز کرده و به تدریج به مطالب مشکل تر بپردازد .